Ronde 3

3. 1 - ‘Mensgericht werken, laat je zorghart weer sneller kloppen!’

Ervaringsdeskundige en spreker Jaap Bressers neemt ons mee in het belang van mensgerichte zorg. De druk in de zorg is de afgelopen tijd steeds hoger geworden; efficiënter en effectiever werken is belangrijker dan ooit. Maar dat geldt ook voor werken met aandacht en waardering. Hoe doe je dat precies? Jaap vertelt met een lach en een traan wat jouw rol als zorgverlener ook alweer is en hoe je je werk weer vanuit je hart kunt doen.

 

3. 2 - Project WAVE: Kennis-maken met buitenstaanders in de complexe zorg

Om een ander goed te begeleiden, moet je als zorgprofessional die ander kennen. En om die ander te kennen moet je jezelf kennen. Vanuit jouw specifieke menszijn en context ‘maak je kennis’ met de ander in diens specifieke menszijn en context. Die ander zit daarbij in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van jou, zeker wanneer z/hij jou niet verbaal kan corrigeren of aanvullen. Het komt er helemaal op aan wanneer er sprake is van vastlopende situaties. Dan vraagt het durf, creativiteit en onderling vertrouwen van en tussen professionals en verwanten om een open blik te houden, en je niet verschuilen achter ‘veilige’ maar soms onvoldoende werkzame protocollen en checklists.

In deze sessie willen we op basis van de bevindingen van Project WAVE (beginnende) zorgprofessionals, leidinggevenden en beleidsmedewerkers inzichten bieden om in het werk dichtbij zichzelf, de eigen werk-/levenservaring, impliciete kennis en moreel-ethische overwegingen te blijven. Hierdoor kan het werk beter aansluiten bij wat de zorgprofessional, leidinggevende en beleidsmedewerker als persoon te bieden heeft. Dit kan tot meer coherentie en duurzaamheid in het professionele handelen én in de samenwerking met verwanten leiden, als aanvulling op professionele standaarden.

 

3. 3 - Hoe kun je met behulp van de (specificatie van de) leidraad samen werken aan goede persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag (ZZP VG7)? 

Wat is persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag? Het Kwaliteitskompas geeft richting, maar geen concrete handvatten. De VGN heeft daarom het initiatief genomen om de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag te ontwikkelen. Door bureau HHM is samen met professionals en management uit zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen (naasten en cliënten) een onderzoekers een beschrijving gemaakt. Hierin is opgenomen wat nodig is voor goede zorg. Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor professionals. En ook om aan andere relevante partijen inzicht te geven in de visie op persoonsgerichte zorg en essentiële randvoorwaarden. De zorg voor mensen met een complexe zorgvraag verdient verbetering. Daarom werkt HHM aan een nadere specificatie over wat goede zorg is voor mensen met EVB+ en LVB+ (VG7).

In deze sessie bieden we een inkijkje in de leidraad en concept specificatie voor mensen met een ZZP VG7. Naast een toelichting gaan we aan de hand van de praktijk in gesprek over hoe de toepassing van de leidraad.

 

3. 4 - Ambassadeurs aan het werk

Wat is de leergang ambassadeurs GHZ? Waarom leiden we ambassadeurs op, wat leren ze en hoe gaan ze te werk? Naast een kijkje in wat er gebeurt neemt ambassadeur Astrid je mee in het werk van een ambassadeur. Ze laat je niet alleen zien en ervaren wat zij zelf als ambassadeur doet, maar zal ook voorbeelden geven van andere ambassadeurs. Eigenlijk is iedereen in de GHZ een ambassadeur van de sector en het vak! Wat kun jij zelf doen om ook jouw stem te laten horen?

 

3. 5 - Werken met het Waardenkompas

Je wil graag de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking versterken, maar wat als iemand andere keuzes maakt dan jij verstandig vindt? Binnen het team hebben jullie werkafspraken gemaakt maar jouw collega houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Jij vindt dat ze het team in de steek laat. 

Herkenbaar?

Op deze momenten is het prettig als je een handvat hebt bij het maken en onderbouwen van keuzes, want wat is hier nu het goede om te doen? Het Waardenkompas is zo’n handvat; een laagdrempelige tool die helpt om waardengericht te denken en doen in jouw beroepspraktijk.

In deze sessie oefenen we met het Waardenkompas aan de hand van een casus die je zelf kan inbrengen.

 

3. 6 - De Toekomstagenda en een landelijk akkoord – hoe hangt dit samen?

Technologie speelt een steeds grotere rol in onze leefwereld en in onze gezondheidszorg. Ondanks de kansen die de inzet van technologie biedt, worden de mogelijkheden van zorgtechnologie nog niet overal benut in de gehandicaptenzorg. Het versnellen van de beweging, waarbij technologie vanzelfsprekend wordt, dát is een ambitie met de Toekomstagenda. Ook in het Landelijk akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg van de VGN en ZN is het versterken van zorgtechnologie benoemd in een kanslijn. Hoe verhouden de verschillende (beleids)doelen zich tot elkaar? En hoe kunnen deze doelen elkaar versterken en de sector ondersteunen?

Sprekers: VWS, VGN en ZN

 

3. 7 - Zo benut je ervaringskennis in projecten. Ga je mee? – Vrienden van verandering, inclusief denken en doen

Anne en Sanne geloven in voorleven wat je uitdraagt. Als je praat over samenwerken moet je het eerst ook zelf doen. Ze delen op theatrale wijze hun ervaringen met samenwerken. Daarnaast vertellen ze over hoe je inclusief kan werken in projecten: wat is daarvoor nodig en wat levert dit eigenlijk op? Natuurlijk met voldoende ruimte voor reflectie en interactie.

Anne en Sanne zouden zichzelf niet zijn als ze jullie met lege handen naar huis sturen. Ze sluiten de sessie af door jullie een praktisch werkboek mee te geven zodat je direct kan beginnen. 

3. 8 - De Toekomstagenda maken we samen

Vanuit VWS zal een presentatie worden gegeven over de programmatische uitwerking van de Toekomstagenda gehandicaptenzorg. Er zal op hoofdlijnen een toelichting worden gegeven op de afspraken die daarbij met alle betrokken partijen zijn gemaakt en over hoe we met die partijen aan de slag zijn om de gemaakte afspraken te realiseren. De programmatische uitwerking kent zes themahoofdstukken, te weten complexe zorg, mensen met een licht verstandelijke beperking, cliëntondersteuning, vakmanschap en arbeidsmarkt, innovatie en technologie en levenslang, levensbreed Wmo.

 

Terug naar sessies