Ronde 2

2. 1 - Naar de gemeente voor ondersteuning, wat nu?

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet voor iedereen. Als je vanwege een beperking ondersteuning nodig hebt om zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen, dan krijg je vaak te maken met de gemeente, en/of de WLZ of de ZVW. En dat is soms best spannend of lastig. Wat doen gemeenten om de toegang tot ondersteuning voor mensen met een beperking zo passend mogelijk te maken? Waar lopen inwoners, maar ook gemeenten tegen aan, en wat kunnen zij daaraan doen?

In deze sessie zal Renate Richters, voormalig wethouder in de gemeente Eindhoven en vanuit verschillende rollen voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betrokken bij de verbetering van de toegang tot het sociale domein, een toelichting geven op de stappen die gemeenten zetten om de toegang zo goed mogelijk in te richten. Dat doet zij samen met Marieke van Gastel, gemeenteraadslid in Eindhoven en voormalig lid van de cliëntenraden van het sociaal domein in Eindhoven en Fokus. Zij zal vanuit haar verschillende rollen en eigen ervaring reflecteren op wat er nodig is om mensen echt volwaardig mee te kunnen laten doen en de stappen die de gemeenten daarvoor zouden moeten zetten.

*Deze sessie is ook onderdeel van het online programma

 

2. 2 - Kanslijnen: van papier naar praktijk

Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.

Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen: de 5 kanslijnen.

 

2. 3 - Gespecialiseerde client ondersteuning: leren en reflecteren in de praktijk

In pilots gespecialiseerde client ondersteuning krijgen cliënten en naasten met complexe problematiek ondersteuning. In de werkwijze staat leren en reflecteren centraal. Wat leren we van ervaringen, hoe kunnen we het met betrokken partijen beter doen?

Aan de hand van concrete casuïstiek uit de pilot Casemanager Hersenletsel gaan we met elkaar in gesprek over hoe we leren in de praktijk vormgeven en wat dat oplevert.

2. 4 - Ontwikkelprogramma VG06-VG07

Om duurzaam en structureel goede zorg en ondersteuning aan mensen met een complexe zorgvraag te kunnen leveren moet er anders worden gewerkt. Er is immers schaarste aan mensen en middelen waarmee de zorg geleverd moet worden. VWS gaat een ontwikkelprogramma opzetten, waarbij zorgaanbieders gefaciliteerd worden om de zorg voor deze doelgroep verder te ontwikkelen en deze ontwikkeling toe te passen in alle lagen van de organisatie.

In deze sessie wil VWS graag input vanuit het veld ophalen om de inhoud van het ontwikkelprogramma vorm te geven.

 

2. 5 - Met de Innovatie-Route aan de slag met zorgtechnologie in jouw organisatie

Zorgtechnologie, je kunt er niet meer omheen. Er zijn zoveel mogelijkheden waarmee cliënten zelfredzamer worden en waarmee je meer zorg op maat kunt leveren. Denk aan een app die cliënten leert om beter om te gaan met spanning, een slimme luier die lekkages vermindert of sensoren die slaap meten.

Maar hoe pak je dat nou op een goede manier aan? Hoe kies je een zorgtechnologie die past bij de cliënt? En hoe zorg je ervoor dat de zorgtechnologie ook langdurig gebruikt kan worden en niet in de kast belandt?

Binnen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg is hiervoor de Innovatie-Route ontwikkeld. De Innovatie-Route helpt en neemt je stap voor stap mee. In deze sessie maak je in vogelvlucht kennis met de Innovatie-Route, waarbij je de cliënt niet uit het oog verliest.

 

2. 6 - Regel ondersteuning aan inwoners met een levenslange en levensbrede beperking vanuit de menselijke maat

Al jaren klinkt het credo ‘inwoner centraal’, maar vervolgens bedenken ambtenaren en professionals wat goed is om te doen. Regels zijn snel gemaakt en zijn gauw ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. De groep inwoners die te maken heeft met een levenslange en levensbrede beperking is omvangrijk en divers. Deze problematiek vraagt om een andere benadering en aanpak door gemeenten. Zien we de inwoner als partner en als klant die zelf zijn vraag onderzoekt, samen met mensen die kunnen helpen met zoeken naar goede oplossingen? Uit de praktijk blijkt dat die oplossingen vaak dichterbij liggen dan we denken. Omdat de klant zelf regie heeft. 

Wat vraagt deze manier van werken van de gemeente en van de professionals en hoe kunnen ervaringsdeskundigen hier een sleutelrol in vervullen? Wij nemen je mee in deze meer responsieve aanpak en reflecteren op de menselijke maat in de toegang tot zorg en ondersteuning en wat dat oplevert voor inwoners, professionals en de gemeente. 

‘Er is in ons gezin veel zorg en ondersteuning nodig, de kosten zijn meer dan vertienvoudigd. Als men eerder goed naar mijn verhaal had geluisterd, naar wat er volgens ons nodig is, dan had het waarschijnlijk niet zover hoeven komen: een jongen met een toekomstperspectief dat nu vooral op losse schroeven staat.’
Lees verder in ‘Het liefst zou ik ondersteuning op alle leefgebieden willen.’ 

 

2. 7 - Begrijpelijke communicatie - Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Snappen mensen jou altijd? Praat jij ook weleens met moeilijke woorden? Zijn teksten voor iedereen te begrijpen? We praten met elkaar over wat moeilijke informatie betekent voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen. Hoe gaan zij daar zelf mee om? Welke tips hebben zij voor anderen? Door middel van verschillende oefeningen gaan wij actief aan de slag met het vereenvoudigen van moeilijke (zakelijke) taal. We geven tips om elkaar te stimuleren en motiveren vooral begrijpelijke taal te gebruiken. Tijdens deze sessie gaan professionals samen met ervaringsdeskundigen stoeien met taal.

 

2. 8 - Waakvlamvoorziening voor mensen met een lvb: Sterker dankzij een onafhankelijke coach

In de gemeente Zwijndrecht werd in deze pilot gewerkt met lifecoaches die functioneerden als waakvlam voor veertig mensen met een LVB. Waakvlamcontact is het in beeld houden en monitoren van kwetsbare inwoners en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. Deze waakvlamfunctie werd op twee niveaus ingezet: voor kwetsbare jongeren in de overgang van 18- naar 18+ en voor kwetsbare mensen in een latere levensfase. De pilot was een samenwerking van de gemeente Zwijndrecht tussen de sociale dienst, twee VSO scholen en een leerwerkbedrijf. Movisie heeft op drie momenten van het traject een monitor uitgevoerd. De pilot werd gerealiseerd met ondersteuning van de ministeries van VWS en Sociale Zaken.

In deze sessie nemen we je mee in de waakvlamvoorziening in Zwijndrecht. Wij delen de opbrengsten en resultaten en gaan in op de ervaringen met de werkwijze. Wat zijn de werkzame elementen en aandachtspunten? En wat zijn de conclusies? 

Sprekers: Ad Wouterse (projectleider Waakvlamfunctie en beleidsambtenaar bij de gemeente Zwijndrecht), Els Hofman en Evelien Damhuis (beiden projectmedewerker bij Movisie).

 

2. 9 - Ogen open voor LVB in de GGZ

In deze presentatie zullen kort de uitkomsten besproken worden van mijn promotieonderzoek waarop ik 20 september jl. gepromoveerd ben aan de Erasmus Universiteit. Uit dit onderzoek bleek dat er bij gemiddeld 40% van de S-GGZ patiënten een sterke aanwijzing is voor een LVB of zwakbegaafdheid. Dit percentage loopt op tot 67% bij de meest intensieve behandelsetting. Verder bleek dat de laagbegaafdheid meestal niet bekend was in het medisch dossier. Deze patiëntengroep bleek drie keer zoveel kans te hebben op een onvrijwillig opname en vier keer meer kans op gedwongen behandeling. Verder bleken zij een hogere kans te hebben op traumatische ervaringen en het ontwikkelen van een (onbehandelde) Post Traumatische Stressstoornis. Tevens was er veel vaker sprake van agressie incidenten. Daarna staan we stil bij wat dit betekent voor de praktijk van de GGZ om deze “verloren levens” en onnodige zorgkosten te voorkomen. Verder wordt gekeken naar  wat er zowel binnen als buiten de GGZ in de samenwerking met de diverse netwerkpartners zou moeten gebeuren om tot passende zorg te komen. Welke gemeenschappelijke visie is daarvoor nodig?  Wat zijn in de dagelijkse praktijk de uitdagingen, de belemmeringen en de mogelijkheden?

 

2.10 - Nieuwe Goede Gewoontes

Landelijke inspiratiesessie Goed Werk! 

Iedereen wil goed werk leveren; dat is het uitgangspunt voor deze landelijke inspiratiesessie over Goed Werk! Dit doen we aan de hand van ‘Nieuwe Goede Gewoontes’ die we recent in vier regionale sessies met zorgprofessionals hebben verzameld.

In deze inspirerende sessie gaan we met zorgprofessionals én management/bestuur aan de slag, onder de creatieve begeleiding van de HKU. Hoe vinden en versterken we elkaar in Goed Werk!? En hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk?

Wil jij onder creatieve begeleiding van Bart van Rosmalen je blik verbreden? Meld je dan aan voor de landelijke inspiratiesessie Goed Werk!
 

Let op: deze sessie is van 13.30 - 15.15 uur. Hierdoor kun je geen keuze maken uit de sessies in ronde 3.

 

Terug naar sessies